Πολιτεία, Politeia

Valtio

Kansalaisyhteiskunnan järjestys

Oikeamielisyydestä

Platon (Πλάτων) 

(n. 428 – 348 eaa.)

Jan Saenredam (1604) Cornelis Cornelisz. van Haarlem (1598)

Platonin valtio (kansalaisyhteiskunnan järjestys) Πολιτεία, Politeia

Platon Πλάτων) (n. 428 – 348 eaa.)

Antiikin Kreikan poliittinen ajattelu

“Filosofien on tultava kuninkaiksi poliittisissa yhteisöissä tai sitten niiden, joita me nyt sanomme kuninkaiksi ja hallitsijoiksi on ryhdyttävä filosofisoivaksi suvuksi, niin että poliittinen ja filosofinen voima/ kyky (δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία) yhdistyvät: sen sijaan kaikki ne luonnot, jotka nyt suuntautuvat yksinomaan toiseen tai toiseen, on pakostakin suljettava pois.”

 • Πολιτεία. Platonis Rempublicam. recognovit brevique adnotatione critica instruxit S.R.. Slings. Oxonii : E Typographeo Clarendoniano; New York : Oxford University Press, 2003.

 • Slings, S. R. Critical Notes on Plato’s Politeia, ed. G. Boter and J. M. van Ophuijsen. Leiden, 2005.
 • Πολιτεία. Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.
 • Republic. Plato. Plato in Twelve Volumes, Vols. 5 & 6 translated by Paul Shorey. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1969.
  • The Republic. Cambridge Texts in the History of Political Thought. Translated by Tom Griffith. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
  • The Republic of Plato. Translated by Allan Bloom. New York, 1968, 1991.
  • Republic. Translated by Reeve. Indianapolis, 2004.
  • The Republic of Plato. Edited by James Adam. Volume 1 & 2. Cambridge University Press 1902, 2009.
 • Plato Valtio. Platon: Teokset IV. Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Otava, Helsinki 1981.
 • La République. Translated by G. Leroux. Paris, 2002.
 • Der Staat (Über das Gerechte). Translated by R. Rufener. Zürich, Düsseldorf, 2000.
 • Sartori, F., trans. Platone: La Repubblica. Translated by F. Santori. Introduction by M. Vegetti. Rome, 1966, 1997.

I KIRJA (327a-354c): OIKEUDEN APORIA

Mitä on oikeamielisyys? (δικαιοσύνη, dikaiosyne)

Saapuminen Pireukseen: Traakialainen juhla

Kefaloksen huoli

Kefalos. Vanhan polven oikeus  (328b–331d)

 • Oikeamielisyys (dikaiosunē) totuudellisuuteena (alētheia) ja velkojen maksuna.

Polemarkhos. Aikuisten oikeus (331e–336a)

 • Oikeamielisyys (dikaiosunē) hyvän tekemisenä ystäville ja pahan vihollisille.

Thrasymakhos. Sofistien oikeus (336b-339b)

 • Oikeamielisyys vahvemman (kreissōn) etuna.

Oikeus hyvänä ja oikeuden aporia (339c-354c)

“Ja niinpä koko keskustelun tulos on minun kohdaltani se etten tiedä yhtään mitään. Sillä kun en tiedä mitä oikeudenmukaisuus (dikaios) on, vaikeahan minun on silloin tietää, onko se jokin hyve vai ei ja onko oikeudenmukainen ihminen onnellinen (eudaimōn) vai ei”

II KIRJA (357a-383c): EPÄOIKEAMIELISYYS JA OIKEAMIELISYYS

III KIRJA (386a-417b): KASVATUS (paideia)

IV KIRJA (419a-445e):  SIELUN JA VALTION JÄRJESTYS

V KIRJA (449a-480a): KOLME AALTOA (κῦμα)

VI KIRJA (484a-511e): FILOSOFI JA HYVÄ

VII KIRJA (514a-541b):LUOLAVERTAUS

VIII KIRJA (543a-569c): VALTIOMUOTOJEN RAPPIO

IX KIRJA (571a-592b): TYRANNI JA FILOSOFI

X KIRJA (595a-621d): MIMESIS JA ER-MYYTTI