Νόμοι, Lait

Platon (Πλάτων) 

(n. 428 – 348 eaa.)

Νόμοι, Lait

Platon Πλάτων) (n. 428 – 348 eaa.)

Antiikin Kreikan poliittinen ajattelu

 • (Νόμοι) (Nómoi) Laws, De Legibus, Lait

  Περὶ νομοθεσίας (Peri nomothesias) On legislation. Lainsäädännöstä.

  Νόμοι Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.

  Laws. Plato. Plato in Twelve Volumes, Vols. 10 & 11 translated by R.G. Bury. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1967 & 1968.

  • Laws 1 and 2. Translated with an Introduction and Commentary by
   Susan Sauvé Meyer. Oxford University Press. Oxford 2015.

  Lait. Teoksessa Platon: Teokset VI. Suomentanut Marja Itkonen-Kaila, Holger Thesleff, Tuomas Anhava ja A. M. Anttila. Otava, Helsinki 1986, 1999.

Henkilöt: 

Lait