Θεαίτητος, Theætetus

Platon (Πλάτων) 

(n. 428 – 348 eaa.)

Jacques-Louis David: La Mort de Socrate 1787.

Θεαίτητος, Theætetus  

(Tht. 142a-210d)

Platon Πλάτων) (n. 428 – 348 eaa.)

Antiikin Kreikan poliittinen ajattelu

  • Θεαίτητος
  • Theaitetos. Suom. Marja Itkonen-Kaila. Teoksessa Platon: Teokset III.  Otava, Keuruu 1979. 

Henkilöt:

Kehys: Megara, henkilöt: Eukleides Megaralainen, Terpsion ja Eukleideksen orja

Dialogi henkilöt: Sokrates, geometrikot Theaitetos ja Theodoros Kyreneläinen

Mitä tieto on?

I. Tieto (epistêmê) on samaa kuin havainto/aistimus (aisthêsis). 

Protagoras: Ihminen on kaiken mitta

Ihmettely  – τὸ θαυμάζειν

II. Tieto on oikea mielipide (alêthê doxan) 

III. Tieto on oikea mielipide (alêthê doxan) selityksen/ sanan (meta logou) kanssa

IV. Tieto ei siis voi olla samaa kuin havainto (aisthesis) , oikea mielipide (doxa alêthês) tai sanalisesti perusteltu oikea mielipide (alêthous doxês logos)