Εὐθύφρων, Euthufrōn 

Platon (Πλάτων) 

(n. 428 – 348 eaa.)

Εὐθύφρων, Euthufrōn 

(Euthphr. 2a-16a)

Platon Πλάτων) (n. 428 – 348 eaa.)

Antiikin Kreikan poliittinen ajattelu

  • Thrasyllus: On Piety, Hurskaudesta (Περὶ ὁσίουPeri hosiou)
  • Εὐθύφρων
  • EUTHYPHRO. PLATONIS OPERA TOMUS Ι. RECOGNOVERUNT BREVIQUE ΑDΝΟΤΑTIΟΝΕ CRITICA INSTRUXERUNT Ε. Α. DUKE, W. F. HICKEN, S. Μ. NICOLL,  D. Β. ROBINSON, C. G. STRACHAN. ΟΧΟΝΙΙ Ε TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO, Oxford New York 1995.
  • Euthyphro.
    • Plato: Complete Works. Edited by John M. Cooper. HACKETT PUBLISHING COMPANY. Indianapolis/Cambridge 1997.
    • The Dialogues of Plato. Translated with Comment by R. E. Allen. Yale University Press New Haven and London 1984.
  • Euthyfron. Platon. Teokset I. Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Otava, Keuruu 1977.

Henkilöt: Euthyfron ja Sokrates

Euthyfron

Mitä on pyhä (ὅσιος) ?