Φαῖδρος, Faidros 

Platon (Πλάτων) 

(n. 428 – 348 eaa.)

Luca Giordano: Un Apollo di Giordano 1685

Φαῖδρος, Faidros

(Phdr. 227a-279c)

Thrasyllus: Rakkaudesta (Περὶ ἔρωτος, Peri erōtos)

Platon Πλάτων) (n. 428 – 348 eaa.)

Antiikin Kreikan poliittinen ajattelu

  • Φαῖδρος. Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903. (Phdr. 227a-279c)
  • Phædrus. Plato. Plato in Twelve Volumes, Vol. 9 translated by Harold N. Fowler. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1925.
  • Phaidros. Suomentanut Niilo Lehmuskoski. WSOY, Porvoo 1920.
  • Faidros. Platon: Teokset  III. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1973.

Henkilöt: 

Muurien ulkopuolella

Minä en vielä ole Delfoin kehotuksen mukaisesti oppinut tuntemaan itseäni (γνῶθι σεαυτόν), ja kun minä tässä suhteessa olen tietämätön, minusta olisi naurettavaa askarrella epäolennaisten asioiden parissa.

En välitä niistä, hyväksyn sovinnaisen käsityksen, en tutki niitä vaan kuten sanottu itseäni – olenko minä ehkä hirviö, kummallisempi ja tulisempi kuin itse Tyfon, vai olenko rauhallisempi ja yksinkertaisempi olento, jolle luonto on tarkoittanut vaatimattomamman osan jossakin jumalallisessa järjestyksessä?

Kolme puhetta rakkaudesta (231a – 257b)

Faidros: Lysiaksen puhe (231a – 234c)

Sokrates: “Faidroksen” puhe (237b – 241d)

Sokrates: Palinode: Stesikhoroksen puhe  (244a – 257b).

Suurin hyvä on meidän osaksemme tullut hulluuden välityksellä (dia manias), sellaisen hulluuden joka on jumalten lahja

Sielun Idea (ἰδέα)