Φίληβος Phílēbos

Platon (Πλάτων) 

(n. 428 – 348 eaa.)

Φίληβος Phílēbos

(Phlb. 11a-67b)

Thrasyllus: Nautinnosta (Περὶ ἡδονῆς, Peri hēdonēs)

Platon Πλάτων) (n. 428 – 348 eaa.)

Antiikin Kreikan poliittinen ajattelu

  • Philebus. Filebos. Teokset V. Suom. Marianna Tyni. Helsinki: Otava, Keuruu 1992.
  • Φίληβος  Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.
  • PhilebusPlato in Twelve Volumes, Vol. 9 translated by Harold N. Fowler. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1925.

Henkilöt: Sokrates, Protarkhos ja Filebos

Filebos