Politiikka

Politica

Πολιτικά

Politiikka

Aristoteles (Aριστοτέλης) 384–322 eaa.

 • Politics.  Translated by Jowett, Benjamin. In Jonathan Barnes, ed. Complete Works of Aristotle. 2. Princeton: Princeton University Press 1984
 • Aristotle’s Politics. Translated by Lord, Carnes. Chicago: University of Chicago Press. 1984, 2013.
 • Politics. Translated by Reeve, C.D. Indianapolis: Hackett 1981.
 • Clarendon Aristotle Series
  • Politics. Books I and II. Translated with a Commentary by Trevor J. Saunders. Clarendon Press, Oxford 1995, 2002.
  • Aristotle: Politics III–IV. Translated with a Commentary by Robinson, Richard. Clarendon Press, Oxford, 1995.
  •  Aristotle: Politics V–VI. Translated with a Commentary by Keyt, David. Clarendon Press, Oxford 1999.
  • Aristotle: Politics VII–VIII. Translated with a Commentary by Kraut, Richard.  Clarendon Press, Oxford 1997.

Politiikka. Aristoteles VIII. Suomentanut A. M. Anttila. Gaudeamus, Jyväskylä 1991.

I (Alpha, 1252a-1260b): Poliittinen kansalaisyhteisö (πόλις) ja kotitalousyhteisö (οἶκος) 

” Voimme nähdä, että jokainen polis on eräänlainen yhteisö (koinôniâ) ja että jokainen yhteisö on syntynyt jonkin hyvän (agathos) aikaansaamiseksi, sillä kaikki toimivat pitäen silmällä sitä, minkä luulevat hyväksi.”

Koska kaikki yhteisöt tähtäävät (stochazontai) johonkin hyvään, hallitsevin (kuriôtatou) muut itseensä sisällyttävä yhteisö tähtää selvästi hallitsevimpaan. Tätä yhteisöä kutsumme polikseksi ja poliittiseksi yhteisöksi. (polis kai hê koinonia hê politikê)

Hallitsemisen erot

Poliittisen yhteisön alkuperä, muodostuminen ja päämäärä

Zoon politikon (ζῷον πολιτικόν)

Poliittinen eläin/elävä

“On selvää miksi ihminen (anthrôpos) on enemmän poliittinen elävä (politikon zôion) kuin mehiläinen (melissa) tai mikään muu laumassa (agelaios) elävä.

Kuten sanoimme luonto (fysis) ei tee (poieô) mitään turhaan.

Elävistä vain ihmisillä on sana (logos). Pelkkä ääni (fônê) voi tosin olla merkki (sêmeion) tuskasta (lupêros) ja mielihyvästä (hêdus), ja sen vuoksi muillakin eläimillä on ääni. Niiden luonto on kehittynyt siihen pisteeseen, että ne voivat aistia (aisthêsis) tuskaa ja mielihyvää ja ilmaista sen toisilleen.

Sana (logos) sen sijaan on edullisen (yhteen keräävä – sympherô) ja haitallisen (blaberos) sekä oikean (dikaios) että väärän (adikos) ilmoittamista varten.

Ihmiselle on omaa (idios) muihin eläviin olentoihin verrattuna se, että vain hän havaitsee hyvän (agathos) ja pahan (kakos), oikean (dikaos) ja väärän (adikos) ja muut niiden kaltaiset asiat.

Tällaisten olentojen yhteisöistä (koinônia) tulee tilayhteisöjä (oikos) ja poliksia (polis).”  1253a 7-17

Kotitalous / Oikos

Omaisuus  (κτῆσις, ktēsis)

Orja (δοῦλος, doulos)

Orja luonnostaan

Isännän ja orjan tieto

Taloudenhoito (οἰκονομικός)

Rikkauksien hankinta (χρηματιστικός, khrēmatistikos)

Taloudenhoito ja jälleenmyynti (καπηλικός kapēlikos)

Rikkauden hankkimisen muodot.

Isännän (despotikos) isän (patrikos) ja aviollinen (gamikos) hallitseminen

Hyveet taloudenhoidon hallinnassa

II (Beta, 1260b-1274b): Parhaat poliittiset yhteisöt

Yhteinen poliittisissa yhteisöissä

Platonin Politeia.

Platonin Politeia Laeissa.

Faleaksen polis

Hippodamuksen polis

Spartan politeia

Kreetan politeia

Kartagon politeia

Lainsäätäjät

III (Γ, Gamma, 1274b-1288b): Mikä polis on? 

Kansalaisten joukko

Kansalainen (πολίτης, politēs)

IV (Δ, Delta, 1288b-1301a): Politeia, poliittisen yhteisön muoto (πολιτεία)

 Tyrannia (τυραννίς)

V (E, Epsilon, 1301a-1316b): Muutos  (metaballō)

Taistelu (stasis)

Tuhoutuminen (phthora)

Pelastus (sōtēria)

VI (Z, Zeta, 1316b, 1323a): Demokratia (δημοκρατία) ja harvainvalta (ὀλιγαρχία).

VII (H, Eta, 1323a-1337a): Paras poliittisen yhteisön muoto ja suositeltu elämäntapa

Paras poliittisen yhteisön muoto (politeias aristês)

Suositeltavin elämäntapa (hairetôtatos bios) 

VIII (Θ, Theta, 1337a-1342b): Kansalaiskasvatus (paideia)