Ἱππίας ἐλάττων Hippías eláttōn

Platon (Πλάτων) 

(n. 428 – 348 eaa.)

Jean-Auguste-Dominique Ingres: Achille recevant les envoyés d’Agamemnon 1801. 

Ἱππίας ἐλάττων Hippías eláttōn

 (Hp. mi. 363a-376c)

Platon Πλάτων) (n. 428 – 348 eaa.)

Antiikin Kreikan poliittinen ajattelu

Olen näet kuullut isäsi Apemanthoksen sanoavan, että Iilias on Odusseiaa kauniimpi (kallion) runoelma ja että se johtuu Akhilleuksen paremmuudesta (ameinōn) Odysseukseen verrattuna.

Hänen käsityksensä mukaan edellinen runoelma rakentuu Akhilleuksen varaan ja jälkimmäinen Odysseuksen. Juuri näiden miesten keskinäisestä paremmuudesta haluaisin nyt kuulla Hippiaan käsityksen.

  • Hippias minor. Hippias (lyhyempi dialogi). Platon: Teokset I. Suomentanut Marianna Tyni. Helsinki: Otava 1977
  • Thrasyllus: On Falsehood, Epätodesta (Περὶ τοῦ ψεύδους, Peri tou pseudous)

    Henkilöt: Hippias, Sokrates, Eudikos

    Hippias